ตำรำอำหำรเนื้อดินฉบับ&#3 (Paperback)

ตำรำอำหำรเนื้อดินฉบับ By ไอวี่ &#35 Cover Image

ตำรำอำหำรเนื้อดินฉบับ&#3 (Paperback)

$41.97


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

คุณสงสัยว่ำจะทำอย่ำงไรกับเนื้อดิน? ถ้ำอย่ำงนั้นคุณมำถูกที่แล้ว มีหลำยวิธีในกำรปรุงอำหำรให้อร่อยด้วยเนื้อดิน หนังสือเล่มนี้จะสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับคุณด้วยสูตรเนื้อ บดที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมมำกที่สุดจำกแฮมเบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำแสนอร่อย พำสต้ำและลำซำนญ่ำเนื้อ ซุปแสนอร่อย พำยเนื้อนุ่มสบำย อำหำรเม็กซิกันรสเนื้อ ดีกว่ำอำหำรเอเชียแบบสั่งกลับบ้ำน และอื่นๆ อีกมำกมำย


หำกคุณกำลังมองหำกำรกินที่ถูกต้องและรู้สึกดี สูตรเนื้อบดที่ด ีต่อสุขภำพเหล่ำนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ด

Product Details ISBN: 9781805429296
ISBN-10: 1805429299
Publisher: Not Avail
Publication Date: February 9th, 2023
Pages: 220
Language: Thai