พ ิซซ่าโฮมเมดท ี ่ด ีที ่&#362 (Paperback)

พ ิซซ่าโฮมเมดท ี ่ด ีที ่Ū By ณฤดี จ&#36 Cover Image

พ ิซซ่าโฮมเมดท ี ่ด ีที ่&#362 (Paperback)

$49.98


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
พิซซาเป็ นพายแบบเปิดหน้าแบนที่มีต ้นก ่ ำเนิดจากอิตาลี ประกอบด ้วยแป้งคล ้ายขนมปัง ราดด ้วยซอสมะเขือเทศปรุง รสและชส มักตกแต่งด ้วยเนื้อส ี ตว์และผักรสเผ็ด ั ตามเนื้อผ ้า พิซซ าถูกจ ่ ำแนกตามความหนา รูปร่าง และแท่น ประกอบ การจ ัดหมวดหมู่พิซซา่
A. ความหนาของเปลือกโลก พิซซามีทั้งแบบเปลือกบาง กลาง และหนา ปริมาณแป้งเป็ น ่ ปัจจัยหลักที่สงผลต่อความหนาของแป้ง อย่างไรก็ตาม ่ จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็มีสวนเช ่ นกัน แป้งที่ขึ้นน้อยหรือเกิน หรือ ่ แบนราบก่อนอบ มีแนวโน้มที่จะสร ้างเปลือกที่บางกว่าแป้งที่ ได ้รับอนุญาตให ้ขึ้น (หรือพิสูจน์ได ้) ในระดับที่เหมาะสมหลัง การรีดและก่อนอบ
B. รูปร่าง พิซซายังจ ่ ำแนกตามรูปร่าง ได ้แก่ กลมและส เหลี่ยม พิซซ ี่ าที่ ่ ทำในกระทะแผ่นสเหลี่ยมบางครั้งเรียกว่า ี่ "พิซซาอิตาเลี่ยน ่ เบเกอรี่" ซงเป็ นแหล่งก ึ่ ำเนิด อย่างไรก็ตาม ทรงกลมเป็ นรูป ทรงที่พบมากที่สุดในร ้านพิซซา อาจเป็ นเพราะท ่ ำง่ายที่สุด นอกจากนี้ยังมีรูปร่างพิเศษเชนพิซซ ่ ารูปหัวใจซ ่ งเป็ นที่ช ึ่ น ื่ ชอบในวันวาเลนไทน์ตลอดกาล
C. การประกอบ พิซซายังจัดประเภทตามแพลตฟอร์มที่ประกอบ โดยทั่วไปมี ่ สามอย่าง กระทะ ตะแกรง และเปลือก (หรือไม ้พาย) - เรียกว่าพิซซากระทะ พิซซ ่ าหน้าจอ และพิซซ ่ าอบเตา ตาม ่ ลำดับ แพนพิซซาเรียกอีกอย่างว่าพิซซ ่ าจานลึกและพิซซ ่ า่ กระทะ พิซซ าเปลือกหนามักจะท ่ ำในกระทะ ในขณะที่พิซซา่ ที่บางกว่ามักจะประกอบกันบนตะแกรงหรือเปลือก เมื่อทำบน 8 เปลือกพิซซาจะอบโดยตรงบนเตาไฟหรือเตาอบ ความแตก ่ ต่างของพิซซาอบด ้วยเตาคือการท ่ ำและอบพิซซาบน ่
Product Details ISBN: 9781783574056
ISBN-10: 1783574054
Publisher: Not Avail
Publication Date: March 2nd, 2023
Pages: 290
Language: Thai