ตำราอาหารตอร์ตียา (Paperback)

ตำราอาหารตอร์ตียา By ภูริช &#36 Cover Image

ตำราอาหารตอร์ตียา (Paperback)

$48.47


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

ทอร์ทิลล่า เป็ นอาหารเม็กซ กันที่ประกอบด ้วยแป้งตอติญ่าที่ใส ิ ช่ สเป็ นหลัก ี และบางครั้งใสเนื้อส ่ ตว์ เครื่องเทศ และไส ั อื่นๆ แล ้วน ้ ำไปปรุงบนตะแกรง หรือเตา ตามเนื้อผ ้าจะใช ตอร์ตียาข ้าวโพด แต่ก็สามารถท ้ ำด ้วยแป้งตอร์ตียา ได ้เชนกัน ่ ทอร์ทิลล่า เต็มรูปแบบท ำจาก ทอร์ทิลล่า สองแผ่นที่มีชสอยู่ระหว่างช ี น ครึ่ง ั้ นึงคือตอร์ติญ่าแผ่นเดียวที่ใสช่ สแล ้วพับเป็ นรูปพระจันทร์ครึ่งเส ี ยว ี้ ทอร์ทิลล่า มีต ้นก ำเนิดในอาณานิคมเม็กซโก ทอร์ทิลล่า เป็ นอาหารจาน ิ เดียวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเป็ นเวลาหลายปี เนื่องจากผู้คนได ้ ทดลองกับรูปแบบต่างๆ ของมัน ทอร์ทิลล่า มักขายในร ้านอาหารเม็กซกันทั่วโลก

Product Details ISBN: 9781783570072
ISBN-10: 1783570075
Publisher: Not Avail
Publication Date: February 10th, 2023
Pages: 272
Language: Tai (Other)