Các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng: Bản in năm 2017 (Paperback)

Các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng: Bản in năm 2017 By Nguyễn Minh Tiến Cover Image

Các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng: Bản in năm 2017 (Paperback)

$15.13


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Th ng qua việc kể lại cuộc đời của c c vị đại sư t i sinh thuộc d ng Karma Kagyu (C t-m Ca-nhĩ-cư) được gọi l c c vị Karmapa (C t-m -ba), tập's ch n y hy vọng sẽ c thể ph c họa được những n t cơ bản nhất về Mật t ng v sự tu tập h nh tr của t ng ph i n y. Hy vọng l qua đ người đọc sẽ c thể nhận ra được một điều: Mật t ng ho n to n kh ng phải l một t ng ph i thần b v ho n to n xa c ch với gi o l căn bản của đạo Phật. Ngược lại, nền tảng gi o l Mật t ng thật ra cũng kh ng g kh c hơn ch nh l những điều m đức Phật đ từng truyền dạy. Tuy nhi n, c c bậc đạo sư Mật t ng đ c những vận dụng's ng tạo v độc đ o để thực h nh v giảng dạy những gi o l ấy theo c ch ri ng của m nh, nhưng vẫn đảm bảo một điều l dẫn dắt người tu tập đi đến sự giải tho t, dứt trừ mọi khổ đau, phiền n o.
Với mục đ ch như tr n, việc sưu tầm v kể lại những c u chuyện về cuộc đời c c vị đại sư t i sinh thuộc d ng Karma Kagyu trong's ch n y kh ng chỉ đơn thuần l những c u chuyện kể. Bởi v th ng qua cuộc đời của c c bậc đạo sư n y, người đọc sẽ t m thấy v số những chi tiết, những h nh ảnh minh họa sống động về gi o l Mật t ng v sự tu tập h nh tr gi o l đ . Hiểu được những điều n y cũng c nghĩa l hiểu được những n t cơ bản nhất của Mật t ng qua thực tiễn h nh tr chứ kh ng phải qua sự diễn giải l thuyết. Ch nh v thế m những hiểu biết n y mới thực sự l ch nh x c v hữu ch.

Product Details ISBN: 9781545416280
ISBN-10: 1545416281
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 16th, 2017
Pages: 194
Language: Vietnamese