Các tông phái đạo Phật: Bản in năm 2017 (Paperback)

Các tông phái đạo Phật: Bản in năm 2017 By Nguyễn Minh Tiến, Đoàn Trung Còn Cover Image

Các tông phái đạo Phật: Bản in năm 2017 (Paperback)

$12.27


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Đạo Phật từ khi đức Phật Tổ lập gi o đến nay, đ hơn hai ng n năm trăm năm, vốn vẫn l một đạo duy nhất. Song ho n cảnh x hội v con người ở khắp tr n ho n cầu l kh c nhau. V tr n đường đời, nh n loại tiến h a kh ng giống nhau. Kẻ th ng minh's ng suốt, người m muội tối tăm; kẻ thong dong nh n nh , người vướng bận nhọc nhằn; kẻ đ từng học l xem kinh, người vừa mới nghe văn tầm's ch; c kẻ mới học m th ng, lại c người học suốt đời vẫn dốt...
Bởi thế cho n n c c bậc hiền th nh đều t y phương tiện m độ thế, cứu người. Ch nh đức Phật tổ từ thuở xưa cũng đ l m như vậy. T y thuận nơi những người đến nghe trong ph p hội, ng i thuyết dạy gi o ph p ph hợp. Hoặc giảng rộng l lẽ, hoặc dẫn chuyện t ch xưa, hoặc b y ra giới luật. C khi n i xa, c l c n i gần, c khi chỉ thẳng, c l c d ng ẩn dụ... Ng i d ng đủ c ch như thế, cốt yếu cũng chỉ l muốn gi p cho ch ng sanh đạt hiểu ch n l . Với h ng đệ tử xuất th n qu tộc nhưng dốc l ng tinh tấn, ng i dạy theo một c ch. Với bậc vua quan c n tham đắm lợi danh, ng i lại dạy theo một c ch kh c. Với h ng thương gia rộng l ng bố th , ng i dạy theo một c ch. Với kẻ trung t n th nh t m, ng i lại dạy theo một c ch kh c hơn nữa. C ch sử dụng ng n ngữ của ng i biến h a rất tuyệt diệu, phi thường. Trong kinh vẫn thường n i c đến t m vạn bốn ng n ph p m n, cũng kh ng ngo i n y.

Product Details ISBN: 9781545416129
ISBN-10: 1545416125
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 16th, 2017
Pages: 144
Language: Vietnamese